Huishoudelijk regelement

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. De vereniging genaamd Nstars Baseball en Softball vereniging VZW afkort Nstars werd opgericht op 15/11/2011.
 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die bij het Belgisch Staatsblad zijn neergelegd.

Artikel 2. Leden

 1. De vereniging bestaat uit spelende leden jeugdteams en seniorenteam, ingeschreven vrijwilligers, steunende leden en bestuursleden.

Artikel 3. Het lidmaatschap

 1. De aanmelding gebeurt door invulling, dagtekening en ondertekening van een
  inschrijfformulier ter beschikking op de club of op de website van Nstars. Voor
  jeugdleden dient het formulier ondertekend te worden door de wettelijke
  vertegenwoordiger.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaren de leden en de wettelijke
  vertegenwoordigers zich akkoord met dit huishoudelijk reglement en de huishoudelijke
  afspraken van de club.
 3. De kosten voor de inschrijving van leden worden door het bestuur vastgelegd en zijn
  jaarlijks herzienbaar. Deze kosten dienen bij de inlevering van het inschrijfformulier
  te worden voldaan, bij voorkeur per overschrijving op de rekening van de club.
 4. Lidgeld wordt in geen enkele omstandigheid terugbetaald.

Artikel 4. Een veilige sportomgeving

Een veilige sportomgeving is essentieel om alle leden vrijuit en ongestoord te laten deelnemen aan de activiteiten.
Daarom engageert onze sportvereniging zich om :

 1. Al haar leden, bestuurders en vrijwilligers maximaal te beschermen door het afsluiten
  van de nodige verzekeringen.
 2. Te streven naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en seksuele intimidatie.
 3. Sportief gedrag hoog in het vaandel te dragen en verwacht dat ook van al haar leden.
 4. Te werken aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen.
 5. Een open sfeer te creëren waarin naar iedereen geluisterd wordt.
 6. Op een gezonde en medisch verantwoorde manier te sporten.

Artikel 5. Rechten en plichten van leden

Alle leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten :

 1. Elk aangesloten lid kan ten allen tijd het huishoudelijk reglement en de huishoudelijke afspraken online raadplegen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan training en wedstrijden, volgens de afspraken van de huishoudelijke afspraken.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
 5. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kenniste stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van het lidgeld.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de club en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de sportfederatie.

Artikel 6. Afspraken rond trainingsmomenten/wedstrijden

 1. Tracht zoveel mogelijk te komen trainen en deel te nemen van de wedstrijden.
 2. Draag zorg voor materiaal.
 3. Ontleende baseballhandschoen wordt na gebruik teruggegeven.
 4. Draag gepast schoeisel.
 5. Wees op tijd op trainingen en wedstrijden.
 6. Hou trainer op de hoogte als je niet kan komen.
 7. Laat uw afval niet achter in de zaal, op het veld.
 8. Clubmateriaal mag onder geen beding meegenomen worden zonder expliciete toestemming van de coach.

Artikel 7. Foto’s en beeldmateriaal

 1. Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier geeft de speler/wettelijk vertegenwoordiger de toestemming om foto’s en beeldmateriaal tijdens een sport- of vrijetijdsactiviteit georganiseerd door de vereniging te gebruiken of te publiceren op de website, de Facebook pagina en in folders en flyers van de club. Deze toestemming heeft een beperkte duur en kan op elk moment en met onmiddellijke ingang worden herroepen voor toekomstige publicaties, door dit schriftelijk aan de club mede te delen.
 2. Een publicatie van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.
 3. De vereniging mag geen afbeeldingen of daaraan gekoppelde rechten verkopen.
 4. Behoudens uitdrukkelijke toestemming, verbiedt de vereniging om de namen van de afgebeelde personen bij de afbeelding te vermelden.
 5. Voor het gebruik van een portretfoto zal steeds voorafgaand ondubbelzinnige toestemming worden gevraagd aan de (meerderjarige) speler of zijn ouders/voogd.

Artikel 8. Geschillen

 1. Bij een aanhoudend conflict tussen leden (welke niet door de coaches of begeleiders kan worden opgelost) zal er vanuit het bestuur eventueel een bemiddeling voorgesteld worden. Indien de belangen van de club publiekelijk worden geschaad, zullen er sancties worden genomen tegenover dit lid.
 2. Dit kan gaan van verwittiging en tot en met uitsluiting van de clubactiviteiten.
 3. Geschillen kunnen steeds schriftelijk gemeld worden bij het secretariaat, of indien gewenst bij een bestuurslid.
 4. Geschillen die via deze weg gemeld worden, zullen worden behandeld binnen een aanvaardbare termijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en verzekering

 1. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.
 3. Het lidgeld bij de vereniging zorgt ervoor dat het lid verzekerd is tijdens deelname aan alle activiteiten van de vereniging, en dit volgens de voorwaarden die de verzekeraar heeft meegedeeld. De verzekeringspolis kan geconsulteerd worden via de website van de club: www.nstars.be
 4. Ingeval van ongeval in de loop van een activiteit, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke, die het lid zal helpen om een verklaring aan de verzekeringsmaatschappij over te maken.

Artikel 10. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat minimum uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in de statuten, elders in het
  huishoudelijk reglement of in andere reglementen :

a) De algemene leiding
b) De uitvoering van de statuten en reglementen de door de algemene vergadering genomen besluiten
c) Het toezicht op de naleving

 1. Het bestuur vergadert op regelmatige basis, zo vaak als noodzakelijk voor de werking van
  de club.
 2. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
 3. Verslagen van de bestuursvergadering zijn voor elk lid ter inzage beschikbaar.

Artikel 11. Gebouwen en terreinen van de vereniging

De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen en op de terreinen aanwezig.

Artikel 12. Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Toekomstige wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen slechts doorgevoerd worden na een goedkeuring van het voorstel tot wijziging op de algemene ledenvergadering.
 2. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
 3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen van de aanwezige leden.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Na het vastleggen van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
 3. Het huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement en de huishoudelijke afspraken treden in werking 14 dagen na publicatie op de website van de club.
 4. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies en blijft geldig tot er een vernieuwde versie wordt voorgelegd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering.

Namens het bestuur van de vereniging Nstars.

De voorzitter: De secretaris: