Nstars Huishoudelijk Reglement


Als lid van de Nstars heb je een aantal verantwoordelijkheden en gelden er regels waaraan iedereen zich dient te houden. Deze huis- en gedragsregels zijn opgesteld om een prettige onderlinge verstandhouding te realiseren binnen onze vereniging. Tevens zijn deze regels ook van informatieve waarde voor de ouders/verzorgers van jeugdleden. Bij het negeren of niet naleven van deze regels door ieder lid van de vereniging, is het bestuur bevoegd om een nader te bepalen sanctie op te leggen.

1.         Toon respect voor elkaar en de accommodatie. Voorkom vernielingen.

2.         Ruim je eigen rommel op (dit hoort in de prullenbak en niet langs de velden of in de sporthal te liggen) en breng na gebruik van consumpties uit de kantine, lege glazen, flessen etc. terug naar de bar. Peuken horen in de asbak, niet op de stoep.

3.         Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.

4.         Voor spelers/speelsters, trainers, coaches en teambegeleiders is het verboden om vòòr en tijdens de wedstrijden en trainingen alcohol en/of andere stoffen die uw reactievermogen / (rationeel)gedrag beïnvloeden te gebruiken. Het spreekt voor zich dat er na een uitwedstrijd ook geen alcohol genuttigd wordt door degene die terug moet rijden.

5.         Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

6.         Er geldt een algeheel rookverbod in de kantine, dug-outs en kleedkamers.

7.         Coaches, trainers en teambegeleiders zijn opvoedkundig bezig, derhalve kunnen deze corrigerend optreden. Blijf rustig en reageer volwassen.

8.         Coaches, trainers en teambegeleiders en spelers/speelsters van de seniorenteams dienen het goede voorbeeld te geven. Zij hebben een grote invloed op de toekomstige houding van een jeugdlid. Onwelvoeglijk taalgebruik wordt van niemand getolereerd, daar dit een negatieve werking heeft naar spelers, umpires en de tegenstander.

9.         Alle verenigingsumpires houden zich aan de KNBSB / VBSL reglementen. Zij ‘umpen’ onpartijdig en objectief. Val de umpire niet aan en toon het nodige respect. Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis, of erger tot schorsingen en/of gestaakte wedstrijden. Elk voorval dient gemeld te worden bij de voorzitter van de wedstrijdcommissie.

10.       Houdt rekening met anderen. Mensen verschillen van elkaar. Iedereen heeft een verschillende achtergrond en is anders opgevoed. Houdt daar rekening mee, dan verloopt de samenwerking prettiger.

11.       De coach, trainer, teambegeleider kan de sleutel van de kleedkamer(s) afhalen bij de bar in de kantine. Wordt hier gebruik van gemaakt, dan is jouw team na afloop verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer van je eigen team en die van de tegenstander. Tevens ben je als team verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van beide dug-outs.

12.       Behandel de materialen van de vereniging (van jouw team) met zorg. Berg ze na afloop van de training/wedstrijd netjes op, in de daarvoor bestemde plaats. Zoek weggeslagen ballen meteen op én zeker voordat het donker geworden is. Gooi tijdens trainingen niet onnodig met de materialen. Dit om onze spullen heel te houden en uiteraard voor de veiligheid van anderen.

13.       Toon ook respect voor de accommodatie van de tegenstander bij een uitwedstrijd.

14.       Zorg dat je een beetje ‘verstand’ hebt van base- en/of softball. Leer de spelregels.

15.       Deelname aan wedstrijden is uitsluitend mogelijk bij geldig lidmaatschap van Baseball en Softballvereniging Nstars vzw zonder belemmerende zaken. Het bestuur van de vzw zorgt voor de afdrachten aan zowel de VBSL en de KNBSB vanuit de lidgelden.

16.       Ieder competitiespelend lid moet tijdens de wedstrijd in een officieel Nstars tenue spelen. Nieuwe leden worden geacht het officiële Nstars tenue aan te schaffen. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het bestuurslid communicatie of technische zaken of kijk op de website: www.nstars.be.

17.       Van ieder spelend lid van 16 jaar en ouder of de ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar, wordt verwacht dat zij af en toe ook andere taken vervullen. Het gaat dan om scheidsrechteren, scoren (dit is het bij houden van de wedstrijd op papier), kantinedienst en het rijden naar uitwedstrijden. Hiervoor worden roosters gemaakt. De roosters voor het scheidsrechteren en de kantinediensten worden gepubliceerd op de kalender op website: www.nstars.be en tevens opgehangen in de kantine. Sommige taken (b.v. scoren en rijden) zijn per team verschillend, daarvoor wordt per team een teambegeleider aangesteld om alles in goede banen te leiden. Voor scheidsrechteren en scoren worden cursussen gegeven, informatie hierover kun je krijgen bij de secretaris.

18.       Als lid van één van de competitiespelende teams hoor je bij alle trainingen en wedstrijden aanwezig te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt je geacht dit minimaal een dag van tevoren kenbaar te maken bij de trainer / coach / teambegeleider van jouw team.

19.       Door de gemeentepolitie Neerpelt HANO zijn de Nstars erop geattendeerd dat er in het kader van lokale politieverordeningen en de wetgeving verboden wapens, speciale regels gelden voor het openbaar vervoeren van base- en softballmaterialen; in het bijzonder base- en softball bats (honkbal knuppels). De bats kunnen in bijzondere omstandigheden worden aangezien als verboden wapens met alle justitiële consequenties van dien. Welnu middels dit artikel in ons huishoudelijke reglement wijzen wij onze leden op dit feit.

20.       De Baseball en Softballvereniging Nstars vzw heeft het standpunt dat haar leden alle base- en softballmaterialen sec gebruiken in het kader van het uitoefenen van de base- en softballsport. Alle overige gebruiken en toepassingen van deze materialen zijn voor de volledige verantwoordelijkheid van de leden en ouders (indien leden minderjarig zijn) zelf.

21.       De Nstars zijn in overleg getreden met de gemeentepolitie Neerpelt. Voor de regio HANO (Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt) is de politie op de hoogte van het feit dat wij trainingen en wedstrijden houden. Dus met een redelijke tijdsmarge rond trainingen en wedstrijden zal het vervoer van bats, in de regio HANO, in orde kunnen zijn.

Let altijd wel op het volgende (met name voor vervoer buiten de regio HANO):
-Bij navraag door de politie dienen onze leden altijd meteen aan te geven dat ze lid zijn van de Nstars en dat ze de bats (en overige materialen) vervoeren in het kader van de sport.
-Houd bij het vervoer de bats zoveel mogelijk uit het zicht en buiten handbereik!
-Lopend en op de fiets / tweewielers: vervoer de bats bij voorkeur in een afgesloten sporttas met de handgreep naar onderen. Tas op de rug of op de bagagedrager.
-In de auto: vervoer de bats bij voorkeur in een afgesloten sporttas, uit het zicht en in de koffer buiten direct handbereik.


22.       Inzake (oefen-)wedstrijden op de Scoutsrally (van kracht zijn ook altijd de wedstrijd- en competitiereglementen en bepalingen van de VBSL en KNBSB):

• Spelers zijn verplicht een tok te dragen en voor buiten, schoenen met voldoende grip (zoals noppen-/ voetbalschoenen. Jeugdspelers mogen echter geen ijzeren noppen of spikes e.d. dragen)
• Spelers die aan slag zijn of inslaan, moeten een batting helmet dragen en daarbij is het ook handig om een slaghandschoen aan te hebben
• Het spreekt voor zich dat de catcher en de scheidsrechter een volledige beschermingsuitrusting dragen tijdens het spel
• Ieder competitiespelend lid moet tijdens de (oefen-)wedstrijd in een officieel Nstars tenue spelen (met shirt in de broek en altijd je Nstars cap op). Tijdens trainingen is de keuze min of meer vrij; wel altijd noppenschoenen aan en je Nstars cap op!
• Bij trainingen dient de catcher altijd een masker te dragen
• GSM’s, tablets, cvamera's en andere apparatuur en spelletjes leiden teveel af. De spelers houden deze dan ook gewoon het best thuis. Degenen die per ongeluk deze gadgets toch hebben meegenomen, doen dat altijd op eigen risico en dienen deze uit te zetten tijdens alle trainingen en wedstrijden en opgeborgen te hebben in de tas of -beter nog- in de auto te laten
• Op het speelveld (en dat geldt trouwens voor alle sporten) bevinden zich alleen de spelers, de scheidsrechters en de coaches. Verder niemand of niets
• Normaal gezien is de dug-out een afgesloten gedeelte voor het team. De Nstars hebben nog geen dug-out op de Scoutsrally. Daarvoor dienen de bankjes. In de dug-out bevinden zich tijdens de gehele wedstrijd alleen de materialen, tassen, spelers en coaches. Bij de Scoutsrally gaan we dit als volgt oplossen: We zetten rode pylonen rondom de bankjes, dat is de dug-out. Alle tassen van spelers staan achter de bankjes. Tussen de backstop en de bankjes (rechts) zitten of staan alleen de coaches en de scorekeeper. Als het publiek of ouders vragen hebben over een speler of het spelverloop (score, regels e.d.) dan kunnen ze dat achter het hek (de backstop) vragen aan de scorekeeper. Links van de bankjes liggen de materialen, hiervoor komt de zogenaamde slagcirkel. Spelers die inslaan doen dat alleen daar! Er mag maar 1 speler zijn die inslaat (dit is altijd de speler die het eerstvolgend is om aan slag te gaan), verder niemand. Degene die moet inslaan haalt eerst de batting helmet en bat bij de scorekeeper. Loopt vervolgens voorbij de bankjes en mag alleen inslaan links van de bankjes (dus nooit voor de spelers of het publiek -dit is veel te gevaarlijk- daarvoor is de slagcirkel ook bedoeld)
• Het publiek (familie, supporters, huisdieren, fotografen e.d.) dienen zich achter de backstop/hekwerk te bevinden
• Het publiek mag uiteraard wel aanmoedigen maar gelieve niet te babbelen met de spelers tijdens de wedstrijd (spelers dienen op te letten en te focussen op de wedstrijd en elkander aan te moedigen; daarbij moeten ze nog de vele spelsituaties leren herkennen en dat kan best tijdens het spel zelf, zonder afleidingen)
• De spelers blijven dan ook de gehele wedstrijd in het dug-out gedeelte
• In de dug-out mag gedronken worden en er mogen lichte snacks worden genuttigd (geen grote smossen of warme snacks als frieten of broodjes hamburger; dat kan na de wedstrijd. Kauwgom wordt ontmoedigd; de coaches zijn overigens al gauw tevreden met een kop koffie en een koek). Graag verzoeken we ook de ouders een oogje in het zeil te houden; voor ieders veiligheid en het vergroot de Fun en Fair Play bij de Nstars.


LIDGELDEN / CONTRIBUTIEPRIJZEN 2017
De contributie wordt berekend naar de leeftijd die je op 31 december van het lopende jaar hebt bereikt, dat is dus de hoogste leeftijd die je in dat contributiejaar zal zijn (wordt je bijvoorbeeld in september 16 jaar, dan ben je het gehele contributiejaar 16 jaar):

Baseball
Jeugdleden t/m 9 jaar € 75,00
Jeugdleden van 10 t/m 15 jaar € 100,00
Junioren vanaf 16 jaar en senioren € 120,00

Softball en Recreanten
Jeugdleden t/m 9 jaar € 50,00
Junioren vanaf 16 jaar en senioren € 75,00

Niet Trainende / Niet Spelende Leden € 50,00 of inzetten voor de club en sponsoring.ALGEMENE VOORWAARDEN
A.        Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar, van 1 januari t/m 31 december.

B.        Lidmaatschap afmeldingen dienen altijd schriftelijk aan het secretariaat te worden gedaan. Lidgelden worden niet terug betaald.

C.        Indien afmeldingen niet vóór of op 1 december van een lopend verenigingsjaar zijn ontvangen, blijft de volledige jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar verschuldigd, met dien verstande dat deze contributie door leeftijdswijziging of aanpassing hoger kan worden.

D.        Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld.

E.        Bij achterstand in betaling worden de incassokosten doorberekend.

F.         Een afdruk van de statuten is op te vragen bij het secretariaat en ligt ter inzage op het secretariaat.


ZORGT U ERVOOR DAT UW CONTRIBUTIE TIJDIG BETAALD WORDT, AANGEZIEN U PAS SPEELGERECHTIGD BENT ALS DE BOND UW INSCHRIJVING HEEFT ONTVANGEN EN DE BETALING IS ONTVANGEN! OOK GELDT: NIET BETAALD = NIET VERZEKERD = NIET SPELENAANVRAAG LIDMAATSCHAP
Als je lid wilt worden, vul dan het inschrijfformulier volledig in en zorg dat het juiste bedrag tijdig is overgemaakt op de rekening van de Nstars.

Inschrijfformulieren kunnen worden opgehaald bij je trainer of bij de secretaris van de Nstars.

-klik hier om een inschrijfformulier te downloaden-


Het verschuldigde lidmaatschapsgeld, zie Contributieprijzen, dient binnen twee weken na inleveren van het inschrijfformulier te zijn overgemaakt op:
rekeningnummer:                7370 4689 3277
ten name van:                      Nstars vzw
                                             Boskantstraat 8
                                             3910 Neerpelt
                                             België
onder vermelding van:         ’naam lid’ of ‘namen leden’, en ‘jaar van lidmaatschap’.


Extra bankgegevens, voor bijvoorbeeld internationale betalingen,
IBAN:                                   BE80 7370 4689 3277
BIC (SWIFT):                       KREDBEBB
                                            KBC Bank
                                            

Er wordt contact met je opgenomen wanneer je aan de lidmaatschapsvoorwaarden voldoet alsmede wanneer het geld volledig binnen is; je verkrijgt dan een Nstars lidnummer en indien van toepassing een bondsnummer.
Meer informatie
e-mail: info@nstars.be
disclaimer
Dit is het huishoudelijk reglement waarnaar wordt verwezen in de statuten van de Baseball en Softballvereniging Nstars vzw. Aan dit huishoudelijk reglement kunnen geen rechten worden ontleend. De vzw behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het reglement aan te brengen. De laatste versie van het huishoudelijk reglement is steeds openbaar ter inzage op het secretariaat van de vzw, de kantine en wordt gepubliceerd op de website www.nstars.be .

….. eind ….

 

Nstars Huishoudelijk reglement -Versie 11, december 2016.Huishoudelijk reglement

copyright ©2011 Nstars Baseball Club            contact: info@nstars.be